برساخته مردم!

درخواست حذف این مطلب

مطهری و کتاب خاتمیت

شهید مطهری می نویسد:

«یک چیزهایی هم هست که بعد مردم آمده اند و برای علما ساخته اند؛ مثل استخاره ، که در اصلِ استخاره ش یک عده حرف دارند تا چه رسد به اینکه حتماً استخاره را علما باید ند، و این چه مصیبت هست: آدم در خانه نشسته است و مشغول مطالعه یا نوشتن است؛ تلفن زنگ می زند که آقا خواهش می کنم یک استخاره بفرمایید. ]...[ اینها دیگر چیزهایی است که خود ما مردم درآورده ایم. البته من خودم استخاره می کنم و مخالف با آن نیستم، ولی بهتر این است که هر ی خودش استخاره کند. حتی بعضی می گویند استخارهٔ ی برای دیگر درست نیست و هر خودش باید استخاره کند، نه اینکه علما یکی از وظایف شان استخاره است. ما این را باید بدانیم که به هر حال اینها به مربوط نیست.» (مطهری، 1380: 96)

یادداشت ها:

ـ مطهری، مرتضی. (1380). خاتمیت. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ یادداشت های مرتبط:

واجبات خدا و واجبات مردم؟

استخاره به دل و استخاره به قرآن؟

(ص) چگونه استخاره می کرد؟