دنیا مزرعه آ ت است!

درخواست حذف این مطلب

شهید مطهری می نویسد:

«اعمالی که ما در جهان انجام می دهیم، از نیک و از بد، هر یک بذری است که در مزرعه این جهان می افشانیم. پیغمبر اکرم فرمود: ”دنیا مزرعه آ ت است“؛ هر ی آنْ دروَد عاقبت کار که کشت. هیچ عملی در این جهان گم نمی شود و از بین نمی رود؛ نه تنها گم نمی شود و از بین نمی رود، بلکه آن عمل در زمین روح خود ما و در زمین اجتماع ما و بلأ ه در زمین مساعد جهان، که محفوف به هزارها عوامل است، فرومی رود و پس از مدتی می دمد و خود را بروز می دهد. ]...[» (مطهری، 1385: 55)

«در قرآن کریم، در موردی که گروهی از مسلمانان با گروهی از یهودیان مجادله می د و هر دسته می گفتند خداوندْ ما را به گناه مان نمی گیرد، در این مورد آیه قرآن نازل شد که خلاصه اش این است: زهی تصور باطل، زهی خیال محال؛ فرمود: نه آن طور است که که عده ای از شما مسلمانان کوتاه فکر و ناآشنا به حقایق ی پنداشته اید و نه آن طوری است که آن دسته دیگر پنداشته اند؛ هر ی تخم بد بکارد و بذر بد بیفشاند به سزای عمل خودش، یعنی به ثمره تخمی که کاشته ]است[، لامحاله خواهد رسید؛ قانون الهی تغیی ذیر نیست.» (همان: 56)

«رسول اکرم به یگانه دختر عزیزش صدیقه کبری (سلام الله علیها)، که فوق العاده او را دوست می داشت و او را ٔ جگر خود می نامید، فرمود: دختر عزیزم! خودت برای خودت عمل کن، خودت در بوستان زندگی و سعادت خود بذرهای نیک بیفشان، که من نمی توانم تو را بی نیاز کنم و تو نمی توانی ثمره عمل مرا بچینی. ]...[» (همان: 57)

«رسول اکرم بعد از بعثت مجلسی از بستگان نزدیک خود فراهم آورد به امر خدا که آنها را از عواقب اعمال شان بترساند و نسبت به آنها اعلام خطر کند؛ فرمود: فرزندان عبدالمطلب! گمان مبرید و نگویید که محمد از ماست، ما هر چه که بخواهیم می کنیم و به محمد به حکم آنکه پیغمبر است و فرستادهٔ خداست پشت گرمی داریم. در دستگاه عد الهی، که به وزن ذره ای نیک و بد گم نمی شود، ی نمی تواند به پشت گرمی دیگر مغرور شود و او را دستاویز اعمال ناشایست خود قرار دهد.» (همان.)

یادداشت ها:

ـ مطهری، مرتضی. (1385). حکمت ها و اندرزها. جلد 1. چاپ بیستم. تهران: انتشارات صدرا.

ـ یادداشت های مرتبط:

دوست و دشمن (ص) کیست؟

آیا شفاعت یک نوع پارتی بازی است؟