خوارج و اخباریگری!

درخواست حذف این مطلب

دیانت و عقلانیت

رضا بابایی می نویسد:

«خوارج پدرانِ معنویِ اخباریگری و تحجر و سخت کیشی در جهان اند. آنان ریشه اجتهاد را در جهان نحیف و لاغر د، عقل را به حاشیه های دور راندند، دمندان را خوار و شمشیر را عمود خیمه دین و ظاه رستی را جانشین خداپرستی د. در فهم دین، هیچ سهمی به عقل و دانش ندادند و متن پرستی را عین خداپرستی دانستند. خاستگاه خوارج شه ای است که به زمان و مکان و عقل و تجربه و اجتهاد هیچ وقعی نمی نهد و دین را جامد می پندارد. به گمان ایشان، دینداری یعنی تکرار بی کم وکاستِ قطعه ای از تاریخ دین در همه دوران ها و همه مکان ها. این گمان باطل و ویرانگر اندک اندک راه خود را گشود و در قرن های پسین در اردوگاه پیروان علی نیز رخنه کرد.» (بابایی، 1397: 326)

یادداشت ها:

ـ بابایی، رضا. (1397). دیانت و عقلانیت: جستارهایی در قلمرو دین پژوهی و آسیب شناسی دینی. اصفهان: نشر آرما.

ـ یادداشت های مرتبط:

ویکی فقه: اخباریگری!

تفاوت اصولی ها و اخباری ها!

دربارهٔ اخباریگری و پیشینهٔ آن!